Home My Profile Introduction List of All Topics Devotional Songs Stotras in English

Panchanga 2016/2017 List of Festivals All Devi Stotras Contact Me Thanks

August 11, 2013

Subrahmanya Shodashanama Stotram in Kannada / ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷೋಡಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ


ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಪ್ರಣಾಮ್ಯಹಂ ಸರ್ವಘ್ಯಂ ಸರ್ವಗಂಸದಾ |
ಅಭೀಪ್ಸಿತಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯೇನಾಮಷೋಡಶಂ || ೧||

ಪ್ರಥಮೋಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಾ ದ್ವಿತೀಯೋ ಸ್ಕಂದ ಏವಚ |
ಅಗ್ನಿಭೂಶ್ಚ ತೃತೀಯಸ್ಯಾತ್ ಬಾಹುಳೇಯಶ್ ಚತುರ್ಥಕಃ || ೨||

ಗಾಂಗೇಯಃ ಪಂಚಮೋವಿದ್ಯಾತ್ ಷಷ್ಠಃ ಶರವಣೋತ್ಭವಃ |
ಸಪ್ತಮಃ ಕರ್ತಿಕೇಯಃಸ್ಯಾತ್ ಕುಮರಸ್ಯಾದಥಾಷ್ಟಕಃ || ೩||

ನವಮಃ ಷಣ್ಮುಖಶ್ಚೈವ ದಶಮಃ ಕುಕ್ಕುಟದ್ವಜಃ |
ಏಕಾದಶಃ ಶಕ್ತಿಧರೋ ಗುಹೋ ದ್ವಾದಶ ಏವಚ || ೪||

ತ್ರಯೋದಶೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಷಾಣ್ಮಾತುರ ಚತುರ್ದಶಃ |
ಕ್ರೌಂಚಭಿತ್ ಪಂಚದಶಕಃ ಷೋಡಶಃ ಶಿಖಿವಾಹನಃ || ೫||

ಏತತ್ ಷೋಡಶನಾಮಾನಿ ಜಪೇತ್ ಸಮ್ಯಕ್ಸದಾದರಂ |
ವಿವಾಹೇದುರ್ಗಮೇ ಮಾರ್ಗೇ ದುರ್ಜಯೇ ಚ ತಥೈವಚ || ೬||

ಕವಿತ್ವೇಚ ಮಹಾಶಸ್ತ್ರೇ ವಿಘ್ಯಾನಾರ್ಥೀ ಫಲಂಲಭೇತ್ |
ಕನ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇಕನ್ಯಾ ಜಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಜಯಂ || ೭||

ಪುತ್ರಾರ್ಥೀ ಪುತ್ರಲಾಭಶ್ಚ ಧನಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಧನಂ |
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ವಶ್ಯಶ್ಚ ಧನಧಾನ್ಯ ಸುಖಾವಹಂ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷೋಡಶನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ||


1.Audio link by T.S.Aswini Sastry


Blog Widget by LinkWithin