Home My Profile Introduction List of All Topics Devotional Songs Stotras in English

Panchanga 2016/2017 List of Festivals All Devi Stotras Contact Me Thanks

December 25, 2009

Vishnu Shodashanama Stotram in Kannada / ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಷೋಡಶ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ

ಔಷಧೇ ಚಿಂತಯೇ ವಿಷ್ಣುಂ(೧),ಭೋಜನೆ ಚ ಜನಾರ್ಧನಂ,(೨)
ಶಯನೇ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಚ,(೩)ವಿವಾಹೆ ಚ ಪ್ರಜಾಪತಿಂ, (೪)
ಯುದ್ಧೇ ಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ,(೫)ಪ್ರವಾಸೆ ಚ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಂ, (೬)
ನಾರಾಯಣಂ ತನು ತ್ಯಾಗೆ,(೭) ಶ್ರೀಧರಂ ಪ್ರಿಯ ಸಂಗಮೆ,(೮)
ದುಃಸ್ವಪ್ನೆ ಸ್ಮರ ಗೋವಿಂದಂ,(೯) ಸಂಕಟೆ ಮಧು ಸೂಧನಂ,(೧೦)
ಕಾನನೇ ನರಸಿಂಹಂ ಚ,(೧೧) ಪಾವಕೆ ಜಲಶಾಯಿನಂ,(೧೨)
ಜಲಮಧ್ಯೆ ವರಾಹಂ ಚ,(೧೩)ಪರ್ವತೆ ರಘು ನಂದನಂ,(೧೪)
ಗಮನೆ ವಾಮನಂ ಚೈವ,(೧೫)ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಷು ಮಾಧವಂ,(೧೬)

ಷೋಡಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಯಃ ಪಟೇತ್
ಸರ್ವಪಾಪ ವಿರ್ನಿಮುಕ್ತೋ ವಿಷ್ಣುಲೋಕೆ ಮಹೀಯತೆ
ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಷೋಡಶ ನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ


1.Audio link by Ravindra Sathe(Raaga)

2. Vishnu Shodashanaama Stotra (hummaa)

No comments:

Post a Comment

Thank you for your valuable comments. I will try to reply back as soon as possible.

Blog Widget by LinkWithin